عشق من آن پنج حرفیست 😍😍😍😍

که دنیای من است ، دارو ندارم ......

که اگر هوای حوایی کند من هم به عشق او تمام سیب های بهشت را خواهم چید

.