بخشی از پریشانیِ تو،ناشی از یک خشم مدفون شده است.

چیزی در تو هست،نوعی ترس و کم رویی،که اجازه ی ابرازِ خشمت را نمیدهد.

به جای آن به فروتنی ات می نازی!

نوعی پاکدامنیِ اجباری برای خود پدید آورده ای:

احساسات را در عمق مدفون می کنی،و چون دیگر خشمی را تجربه نمیکنی،تصور میکنی یک قدیسی!

فرو خوردنِ خشم،انسان را بیمار میکند

#وقتی_نیچه_گریست

#اروین_د_یالوم

✨ @Asheghaneh