🔹 یک تیر تنها وقتی میتواند پرتاب شود، که کمان را به سمت عقب بکشید.

👈وقتی زندگی شما را با سختی به سمت عقب میکشد، مطمئن باشید که میخواهد شما را به سمت چیزی عالی پرتاب کند.  پس ناامیدی به دلت راه نده و

🔹 یک تیر تنها وقتی میتواند پرتاب شود، که کمان را به سمت عقب بکشید.

👈وقتی زندگی شما را با سختی به سمت عقب میکشد، مطمئن باشید که میخواهد شما را به سمت چیزی عالی پرتاب کند. پس ناامیدی به دلت راه نده و با قدرت پیش برو...💪👌✌

✨ @Asheghaneh