🌸🌸🌸🌸

💥 منفی بافی ممنوع !.....

وقتی کلامی را جاری میکنی ارتعاشی می سازی, وارتعاش تو موجی می سازد در دل مخاطب !

گاهی این موج میتواند ..

کسی را به زیر برد ..

و ....گاهی به اوج ..

💥 مگذار موج کلامت تو را به نزول سوق دهد ..

💥اگر نمی دانی نگو ..

💥اگر میدانی به بهترین شیوه بگو ..

💥باید همواره زیباترین هایت را به زبان آوری ..

💥 حتی به هنگامه ی خشم ..

آنچه را کلام تو جاری می سازد ..

همه آن چیزی است ,که تو در آن لحظه هستی ..

💥 جهنم مکانی جغرافیایی در جایی نیست ,بلکه حالی از روح

ناراضی است ..

🌈 رضایت درون یعنی بهشت ..

👈 آرامــش " هنر نپرداختن به مسائلی است که حل کردنش سهم خـــداست ..👉

✨ @Asheghaneh