پروردگارا ...🌺🌹🍃🌿

دراین صبحدم :

قرار دلهای بیقرار ما باش ...🌺🌹🍃🌿

فراوانی را در زندگی ما جاری کن ...🌺🌹🍃🌿

حضورمان را پرمعنا کن ...🌺🌹🍃🌿

وجودمان را لبریز آرامش کن ...

ثروتمان را فزونی بخش ...🌺🌹🍃🌿

قلبهایمان را سرشار از عشق کن ...🌺🌹🍃🌿

کلاممان را لبریز محبت کن ...🌺🌹🍃🌿

انسانیت مارا کامل کن ...

ایمان مارا زیاد گردان...🌺🌹🍃🌿

ما را از بندگان شاکر قرار ده نه شاکی.

سد مشکلات را شکسته..و.🌺🌹🌿

محبت ها را فزونی کن ...🌺🌹🍃🌿

دلهای مارا پاک کن از آلودگی ها

بگردان...🌺🌹🍃🌿

ای پروردگار مهربانم...🌺🌹

آمین یا رب العالمین 🌻🌻🌻

صبح بخیر دوستان

@asheghaneh