💫

به معنای واقعی بپذیریم که جهان مجموعه ای از خوبیها، بدیها، زشتی ها و زیبایی ها و مثبت ها و منفی هاست.

وقتی توانستیم این موضوع را هضم کنیم، متوجه میشویم که همه آدمها در کنار خصوصیات منفی، قطعا خصوصیات مثبتی هم دارند. منظور اصلا مثبت نگری نیست. منظور واقع نگری است.

وقتی این موضوع را پذیرفتیم، دیگر نه با مثبت ها از خود بیخود میشویم که اگر خلاف آن اتفاق افتاد افسرده و ناراحت گردیم و نه منفی ها تاثیر خیلی زیادی بر ذهن ما خواهند گذاشت و جهان جای قشنگتری برای زیستن میگردد.

این یک تمرین عالی است و نه شعار یا هر چیز دیگر و آنها که این تمرین را انجام میدهند خیلی زود نتایج چشمگیر آن را لمس خواهند کرد

💞 @Asheghaneh