روانشناسی ژاپنی میگوید :

سومین حرف در اسم هرکس ، نشانی از شخصیت او دارد ...

اسم خودتو به لاتین چک کن و بنویس ..

A : رمانتیک

B : مغرور

C : معصوم

D : دوست داشتنی

E : خوب و درد آور

F : احساساتی برای دیگران

G : منطقی

H : رهبر و پیشرو

I : مفید

J : خوشگذران ، هرچه پیش آید خوش آید

K : آزاردهنده

L : با نمک

M : احساساتی

N : معقول

O : پشتیبان

P : شوریده

Q : دمدمی مزاج

R : اهل عمل

S : با محبت

T : حساس

U : تقلیدگر

V : با استعداد

W : آرام

X : آسانگیر

Y : باهوش

Z : خوشگذران

💞💞💞💞💞