#معجزه_سپاسگزاری

هنگامی که بخواهید با اشتیاق به دیگران کمک کنید، بی تردید نیرویی ارزشمند دارید ولی اگر این کار را با قدرشناسی همراه کنید، آنگاه به راستی نیرویی فوق تصور خواهید داشت که به شما یاری می دهد تا به افرادی که دوستشان دارید، کمک کنید.

قدرشناسی یک انرژیِ غیرقابل رویت ولی در عین حال یک منبع واقعی است و هنگامی که با انرژی آروزهای شما در هم بیامیزد، مانند این خواهد بود که نیروی فوق العاده داشته باشید.

💞 @Asheghaneh