نفسی عمیق بکش 
از عمق جانت
خودت را در آغوش بگیر
رویاهایت را دریاب
با تمام جسارت 
برای خلق اهدافت 
امروزت را با عشق زندگی کن
امروز روز رویاهای توست

 صبحتون  بخیرو شادی

💎 Asheghaneh

نفسی عمیق بکش

از عمق جانت

خودت را در آغوش بگیر

رویاهایت را دریاب

با تمام جسارت

برای خلق اهدافت

امروزت را با عشق زندگی کن

امروز روز رویاهای توست

صبحتون بخیرو شادی

💎 @Asheghaneh