🌱

"اصول سى گانه اعتماد بنفس "

اصل اول :

یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یارى خداى رحمان.

خداوند از انسانهایى که به او ایمان آورده باشند، دفاع مى کند.

انسانى که بتواند در هر لحظه در ذهن خود به یاد چنین احساس زیبایى باشد، این خود یک اندیشه زیباست که به صورت سیگنالى قدرتمند در ضمیر ناخداگاه وارد شده و حاصلش روحیه اى زیبا، باورى زیبا و اعتماد به نفسى زیبا خواهد شد.

"خدا پیشاپیش من حرکت مى کند"

❤❤@Asheghaneh