💕💕💕💕

میلیاردها انسان در جهان، هیچیک اثر انگشت مشابه ندارند.

اثر انگشت تو، امضای خداوند است..

که اتفاقی به دنیا نیامده ای

و دعوت شده ای...

تو منحصر به فردی.

مشابه یا بَدَل نداری.

تو اصلِ اصل هستی و تکرار نشدنی...

وقتی این را به یاد آوری، دیگر خودت را با هیچکس مقایسه نمی کنی

و احساس حقارت یا برتری که حاصل مقایسه کردن است، از وجودت محو می شود.

❤❤@Asheghaneh