وقتی حالم را می پرسی و می گویم "مرسی"،

یعنی نه آنقدر خوبم که بگویم "خوبم".

نه آنقدر بدم که بگویم "خوب نیستم".

نه آنقدر حوصله دارم که بگویی "چرا الکی می گی خوبی؟!"

و جوابت را بدهم

نه انقدر حال دارم که بخواهم "چرا خوب نیستی؟!" هایت را با روی خوش پاسخ بدهم.

پس یک جور متوسط بی حوصله رو به بد تصور کن مثلا و بعدش بیخیال شو !

همه که نباید خوب یا بد باشند.

بعضی ها هم هستند که مرسی اند . . .

#نیلوفر_نیک_بنیاد