گاهی فقط بیخیال باش ...

وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی

روزت را برایِ عذابِ داشتن ها

و افسوسِ نداشتن ها خراب نکن !

دنیا همین است ؛

همۀ بادهای آن موافق ،

همۀ اتّفاقات آن دلنشین ،

و همۀ روزهای آن خوب نیست !

اینجا گاهی حتی آب هم ، سر بالا می رود ...

پس تعجبی ندارد اگر آدم ها

جوری باشند که تو دوست نداری !

گاه گاهی در انتخاب هایت

تجدید نظر کن .

فراموش نکن

تو مجاز به انتخابِ آدم هایی ،

نه تغییرِ آنها ..

✨ @Asheghaneh