دیوار ڪعبہ را بشڪن

ولے دل ڪسے را نشڪن

دیوار را خلیل ساخت

دل را خداے خلی‍ل

‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌