🎯به یاد داشته باش که:

آنها که تجربه های گذشته را به یاد نمی آورند،محکوم به تکرار اشتباهند.

پیچ های جاده، آخر جاده نیستند؛ مگر اینکه خودت نپیچی.

گاهی خوردن لگدی از پشت، باعث برداشتن گامی به جلوست.

وقتی به چیزی میرسی، بنگر که در ازای آن از چه چیزهایی گذشته ای.

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار، محصول قضاوت بد.

لیاقتِ محبت و مهربانی دیگران را داشته باش.

💎 @Asheghaneh