زن خواب بدی دید و با ترس و گریه کنان از خواب پرید.

مرد آرومش کرد و ازش پرسید ک چرا گریه میکنی؟

زن جواب داد : " خواب دیدم ی مرد مایه دار و خوش قیافه منو از تو دزدید ! "

شوهرش گفت : " عزیزم، چیزی نیست، فقط ی خواب بوده

..

زن با صدای بلند جواب داد : " خب واسه همین گریه می کنم ...😂😂😂😂