می گویند با هــرکس باید مثـــلِ

خــودش رفتـــار کرد...

شمـــا گــــوش نکنید...!!!

چون اگـــر چنیــن بود؛

از مَنـــش و شخصـــیت هیچکس

چیزی باقـــی نمی ماند...

هر کسی هرچه به ســـرَت آورد

فقط خـــــودت باش...

نگــــذار برخورد نـــادرست آدمهـــا،اصـــالت و طبیعتِ تو را خدشـــه دار کند...

اگر جـــواب هر جفـــایی ، بـــدی بود؛

که داستان زنــــدگی ما خـــالی از آدمهـــای خـــوب می شد...!!!

❤❤