زنه شوهرش میمیره پشت جنازش راه میرفت و گریه میکرد و میگفت:

عزیزم..

چرا منو تو این دنیا تنها گذاشتی و رفتی..

من بدون تو میمیرم ...

یه آقایی خیلی دلش میسوزه براش،

به دوستش میگه: آخی..

بخدا اگه آدرسشو داشتم باهاش ازدواج میکردم شاید این طوری بشه از غصه هاش کم کرد..😔

زنه میشنوه و گریه کنان ادامه میده: عزیزم چرا منو تو خیابون ولیعصر نبش کوچه 7 پلاک 16 تنها گذاشتی و رفتی..😂😂😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵