📝نامه ای بااشک چشمانم

📝نوشتم خوانده ای؟

📝من هنوزم یادتو هستم

📝تو یادم ، مانده ای؟

📝بسته ام پیمان هنوز

📝هم پایبندبرعهدخود

📝گو به من آیا تو هم بر

📝عهد و پیمان مانده ای؟

💘💘