همه‌ے ما فقط ؛

دو نوع شب در زندگے مان داریم !

شبے ڪہ ؛

می‌خواهیم زودتر صبح شود ...!

و شبے ڪہ هیچگاه ؛

دوست نداریم بہ صبح برسد ...!

و مرز بین اینها ،

تنها یڪ " او " ست ...!

ڪہ بستگے دارد مانده باشد یا رفتہ باشد

💔 @Asheghaneh 💔