خیانت کردی؟؟

هه نازه شصتت😏

ی روز یجا ب پام میوفتی

تقاص اشکامو پس میدی

♡⇦♡

از

عشق

تــــــو

خـــــون در

بدنـــم جوش آمد

چـــون صاعقـه بـــر ایـن تن

خـــاموش آمــــد

عقل ازسرمن رفـــت و

جنــون وارد شد

آن لحظه کــه

حرف از تب

آغــوش

آمـد

♡⇨⇦♡

🌷

زیبایی یہ خانم 😇

☜به 

⇜ شعور...

⇜ شخصیت....

⇜ حیا و پاڪدامنے....

⇜و طرزحرف زدنشہ

↭ بقیش ڪہ

☜ با یہ دستمال مرطوب پاڪ میشہ

♡⇨♡