آدمها را

لحظه ها پیر نمیکنند

آدمها را

آدمها پیر میکنند

سعی کنیم هوای دل همدیگر را

بیشتر داشته باشیم

همدیگر را پیر نکنیم.

💛💚@asheghaneh💚💛