تا زمانی که برای نجات خودت، به بیرون از خودت تکیه کنی، بارها و بارها زمین می خوری.

این قانون هستی است که با شکست های مکرر به تو بفهماند، که باید دست از گدایی بکشی چون تو خودت پادشاه هستی!
خودت را کشف

تا زمانی که برای نجات خودت، به بیرون از خودت تکیه کنی، بارها و بارها زمین می خوری.

این قانون هستی است که با شکست های مکرر به تو بفهماند، که باید دست از گدایی بکشی چون تو خودت پادشاه هستی!

خودت را کشف کن!

شب خوش

🦋 @Asheghaneh