💕🌸🌸💕

هر قدر بیشتر مجبور باشید برای چیزی انتظار بکشید، وقتی در انتها به آن می رسید، بیشتر قدرش را خواهید دانست.

هر قدر بیشتر مجبور باشید

برای چیزی بجنگید، وقتی بدستش می آورید برایتان قیمتی تر خواهد بود.

و هر قدر بیشتر مجبور باشید در زندگی تان مقابل رنج بردباری کنید،

مقصدتان شیرین تر خواهد بود.

همه چیزهای خوب،

ارزش صبر و مبارزه را دارند ...

♥♥@Asheghaneh