خداوند بهترین شنونده است.
نه نیاز هست فریاد بزنى
و نه با صداى بلند گریه کنى.

چرا که خداوند حتى بى صداترین دعاى
یک قلب بى ریا را میشنود.
یادت بماند
"فقط یک قلب بی ریا"

شب ودلتون آروم

♥️♥️ Asheghaneh

خداوند بهترین شنونده است.

نه نیاز هست فریاد بزنى

و نه با صداى بلند گریه کنى.

چرا که خداوند حتى بى صداترین دعاى

یک قلب بى ریا را میشنود.

یادت بماند

"فقط یک قلب بی ریا"

شب ودلتون آروم

♥♥@Asheghaneh