مرا ببخش 
اگر نتوانستم 
بیشتر از این برایت جوان بمانم...

تقصیر روزگار بود ؛
روزهای نیامدنت را
روی دیوارِ صورتم
خط می کشید ...


💔 lanat_beee_donya 💔

مرا ببخش

اگر نتوانستم

بیشتر از این برایت جوان بمانم...

تقصیر روزگار بود ؛

روزهای نیامدنت را

روی دیوارِ صورتم

خط می کشید ...

💔 @lanat_beee_donya 💔