💢 روح خدا مانند ابر نورانیست که باران و تابش ‏ها و زایش ‏های آن احیاکننده و زندگی آورند.

برخورداری تو از روح خدا به رابطه روحی تو است و شفای تو در ایمان تو است.

به اندازه‏ای از روح حق برخوردار می‏ شوی که با او در ارتباطی. رابطه باطنی‏ ات را احیاء کن. از رابطه نورانی تو است که نور بر تو می ‏بارد.

🦋 @Asheghaneh