نگو هرگز خداحافظ

خداحافظ که میگویی

دلم از درد می میرد

تو دوری و نمی بینی

نفس هایی که میگیرد

خداحافظ که می گویی

پر از غم می شود جانم

تو با این واژه غمگین

نرنجانم نترسانم

نگو هرگز خداحافظ

خودت از من حفاظت کن

چرایش را نمی دانم

به اخلاق من عادت کن

کسی که با سلام تو

دلش آرام می گیرد

بدان با این خداحافظ

خودش از غصه می میرد....