تا زمانی که عشق ورزیدن و خندیدن را نیاموخته‌ایم، آماده ورود به قلمرو خداوند نیستیم.

قلب ما سخت شده است،
باید نرم، لطیف و منعطف شود،

خاک ما حاصلخیز نیست، باید آن را با عشق و خنده شخم بزنیم.

اگر زمین

تا زمانی که عشق ورزیدن و خندیدن را نیاموخته‌ایم، آماده ورود به قلمرو خداوند نیستیم.

قلب ما سخت شده است،

باید نرم، لطیف و منعطف شود،

خاک ما حاصلخیز نیست، باید آن را با عشق و خنده شخم بزنیم.

اگر زمین سفت باشد، دانه‌ای نخواهد رویید. زمین را آماده کنید، این کار با عشق و خنده میسر است.

شب خوش

♥♥@Asheghaneh