تو سکوت می کنی
و فریاد زمانم را نمی شنوی.
یک روز
من سکوت خواهم کرد,
و تو آن روز یرای اولین بار
مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید...!


💔 lanat_beee_donya 💔

تو سکوت می کنی

و فریاد زمانم را نمی شنوی.

یک روز

من سکوت خواهم کرد,

و تو آن روز یرای اولین بار

مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید...!

💔 @lanat_beee_donya 💔