دقت کردین وقتی کسی رو همه دوست دارن چه زود میمیره😱😢😱

خدا شاهده یه مو از سرم کم بشه حلالتون نمیکنم😡

نمیخوام دوسم داشته باشین میفهمین

نمیخوااااااااااااااااااااااااااااام😕