حالِ خوب می خواهی ؟!

یاد بگیر رویِ پایِ خودت بایستی ،

به خودت تکیه کنی و همه کاره ی دنیای خودت باشی .

دلت که گرفت ، دنبالِ گوشی برایِ شنیدن و دستی برایِ نوازش نگردی

و خودت درمان دردها و بی کسیِ خودت باشی .

از هیچ کس توقعی نداشته باش !

توقع داشتن از آدم ها ، جز اینکه باعث رنجش ،

و مانعِ ابتکار و خودباوری ات باشد نتیجه ی دیگری ندارد !

سعی کن فقط روی خودت ، و توانمندی های خودت حساب کنی ...

♥♥@Asheghaneh