خیالت را پرواز بده🌸🍃
خودت را در اوج جستجو کن 
هدفت را در ذهن بہ تصویر بکش...
نباید حتے یڪ لحظہ هم از هدفے کہ دارے غافل شوے
با خودت تکرار کن من دنیا آمده ام تا کارے کنم نہ اینکہ بیہوده وقت هدر دهم🌸🍃

د

خیالت را پرواز بده🌸🍃

خودت را در اوج جستجو کن

هدفت را در ذهن بہ تصویر بکش...

نباید حتے یڪ لحظہ هم از هدفے کہ دارے غافل شوے

با خودت تکرار کن من دنیا آمده ام تا کارے کنم نہ اینکہ بیہوده وقت هدر دهم🌸🍃

دنبال انسان هاے موفق بگرد

پیدایشان کن و الگو قرار بده

آرام قدم بردار کہ اگر با عجلہ بہ جلو بروے

حتما جایے خستہ مےشوے

پس پلہ پلہ و با آرامش و سنجیده حرکت کن

زیرا خوشبختے همین نزدیکے است...🌸🍃

صبحتون شادوزیبا

🍃🌸 @Asheghaneh