صبر کلمه ای کلیدی است .
تو نمی توانی هستی را مجبور به انجام کاری بکنی .
تو باید صبر کنی . اتفاقات درست ، به موقع 
و در لحظه صحیح ، رخ می دهند . دانه ها را کاشته ای ،
باغ را آبیاری کرده ای ، حالا منتظر

صبر کلمه ای کلیدی است .

تو نمی توانی هستی را مجبور به انجام کاری بکنی .

تو باید صبر کنی . اتفاقات درست ، به موقع

و در لحظه صحیح ، رخ می دهند . دانه ها را کاشته ای ،

باغ را آبیاری کرده ای ، حالا منتظر بمان !

هر نوع عجله ای ، خطرناک است .

هر چیزی برای رشد ، نیاز به زمان دارد .

تنها مصنوعات در خط تولید ،

سریع و تند ، تولید می شوند .

و رشد درونی ، حقیقی ترین

و بزرگترین رشد ، در هستی است

🆔 @Asheghaneh