کاری ک عینک افتابی با قیافه پسرا میکنه

یه کیلو مواد ارایشی با صورت دخترا نمی کنه 😐

لامصب عینک افتابی رو ک بر میدارن کاخ ارزوهات تبدیل میشه به یه همکف چهل متری !!!

😐😐😂😂😂

🇯🇴🇮🇳

🔴

🔵