طوفان باعث میشه
درخت ریشه هاش قوی تر بشه
عمیق تر بشه...

تو طوفانهاىزندگى به برگهایى
که ازدست میدین فکر نکنین!
به ریشه اى که قویترتون کرده فکر کنین!

افکارتون مثبت وپرانرژی..

❣❣ Asheghaneh

طوفان باعث میشه

درخت ریشه هاش قوی تر بشه

عمیق تر بشه...

تو طوفانهاىزندگى به برگهایى

که ازدست میدین فکر نکنین!

به ریشه اى که قویترتون کرده فکر کنین!

افکارتون مثبت وپرانرژی..

❣❣ @Asheghaneh