یادت باشد در""عشــق""....

"دورزدڹ"ممنوع ،

دوبل دل سپردڹ ممنوع

ورود به قلبِ یگری ممنوع

عبور از"خطِ صداقت"ممنوع

"خلاصہ مطلب"

هرخلافی ممنوع

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌💔 @Asheghaneh 💔