گاهی آدم ه

ا دلگیرند و

دلتنگ؛

آرام میخزند کنجِ اتاق شان با یک بغل تنهایی؛

گاهی تا اطلاع ثانوی تعطیل اند؛

"لطفابعدا مزاحم شوید"