صبح زود برخاستن،

طعم تمام روز را عوض می کند.

کارها هم چقدر جلو می‌افتد.

میدانی؟

صبح زود عطر غریبی دارد،

عطری که در انتهای صبح زود تمام می شود،

و هرگز به مشام آن ها که تا کَمرکِش ظهر می خوابند،

نمیرسد.

کسالت ،کسالت می‌آورد

خواب،خواب

@asheghaneh