بعضی آدمها ،

مثل چوب اند…

تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند،

و همه جا را دودآلود میکنند،

همه جا را تیره و تار میکنند،

اشک آدم را جاری می کنند...

ولی بعضیها این طور نیستند؛

مثل عودند...

وقتی یک حرف میزنی که ناراحت میشوند و آتش میگیرند،

بوی جوانمردی و انصاف میدهند،

و هرگز نامردی نمیکنند....

این است که می گویند:

«هر کس را میخواهی بشناسی، در وقت عصبانیت و خشم بشناس.»

❣❣ @Asheghaneh