مبادا

چند ساعت دیرتر به زندگی کردن فکر کنید

باید تاخت

باید زد به سیم آخر

باید دل به دریا زد

باید کرد آن کاری را که باید

باید خواست تا بشود

هیچ چیز در این زندگی

آنقدر سخت نیست که هیچ وقت حل نشود

هیچ چیز آنقدر تلخ نیست که رَد نشود

هیچ چیز آنقدر بد نیست که خوب نشود

🍃🌸 @Asheghaneh