هر شخصی بعنوان موجودی الهی بطور هدفمند برگزیده است

که در نقشه ای الهی به زمین بیاید. به یاد آوردن این هدف و

برنامه الهی بیداری آگاهی نام دارد.در این مسیر فقط آرام باش و تهی!

بگذار زندگی بازیش را انجام دهد.دو آزمون بسیار دشوار در مسیر معنوی هست. یکی صبر برای رسیدن لحظه موعود و دیگری شجاعت برای ناامید نشدن در مقابل آنچه با آن مواجه می شویم.

قرار است درد ها و رنج ها برایت یک معلم باشند نه یک همراه (همیشگی).

درسش را بیاموزید و آنرا رها کنید.

🦋 @Asheghaneh