هرجا که باشی زندگی، زندگی است، زندگی درون ماست نه بیرون ما.

آن جا تنها نخواهم بود. انسان بودن میان دیگر آدمیان و انسان ماندن، نومید نشدن و سقوط نکردن در مصیبت هایی که ممکن است سرت بیاید، زندگی یعنی همین، کار زندگی همین است.

من این را درک کرده ام...

#داستایفسکی

💞 @Asheghaneh