گاهی کودک باش
جدی بودن را فراموش کن!

بزرگتر که میشوی زیباتر
سخن میگویی
ولی احساس و طراوتت
را از دست می دهی!!

کودک بودن کوچک
بودن نیست، لذت بردن‌ از 
لحظه لحظه زندگی است..

آی  فلانی
گاهی کودک باش!

گاهی کودک باش

جدی بودن را فراموش کن!

بزرگتر که میشوی زیباتر

سخن میگویی

ولی احساس و طراوتت

را از دست می دهی!!

کودک بودن کوچک

بودن نیست، لذت بردن‌ از

لحظه لحظه زندگی است..

آی فلانی

گاهی کودک باش!

✨ @Asheghaneh