بنام خدا آغاز میکنیم
جمعه ۷دی ماه را

خدایااین روز 
زیبای زمستانی را
با عشق توآغاز میکنیم
بخشندگی از توست
عشق دروجود توست
عشق وبخشندگی را
به ما بیاموز تامهربان باشیم

❤ Asheghaneh ❄

بنام خدا آغاز میکنیم

جمعه ۷دی ماه را

خدایااین روز

زیبای زمستانی را

با عشق توآغاز میکنیم

بخشندگی از توست

عشق دروجود توست

عشق وبخشندگی را

به ما بیاموز تامهربان باشیم

❤ @Asheghaneh ❄