✍اونــــــــے کــــہٍ عـشـقو به بازے میـگیـره شـــایـد در نظـر خــودش بهتـریـــــن بازیــگره...

ولــے ☞

یــه روز ➥

یــه جایــے ➥

یـــه جــورے ➥

دلـش میشکنـــه

کــه⇜

تازه میفهمـه اون فیـلمــــے کـه بازے کـرد

نویـســـــنـده اش ↡

↙خـــــــدا◆ بـــــــود

💔 @asheghaneh 💔