عظمت در تفکر است

نه در چیزی که می‌بینیم.

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم

و به عبورشان می‌خندیم.

طوری زندگی کنیم

که هیچگاه برای روزهایی که می گذرد

افسوس نخوریم

شب بخیر

🦋 @Asheghaneh

  دانلود ویدئو