پروردگارا
امشب سلامتی و شادی را⭐️
مهمان دایمی دلهای عزیزان
و دوستانم گردان
وستاره‌های ‌آسمانت را
سقف ‌خانه دوستانم کن⭐️
تا زندگیشان مانند‌
ستاره بدرخشد 
شبتون بخیروشادی⭐️

❤ Asheghaneh ❄

پروردگارا

امشب سلامتی و شادی را⭐

مهمان دایمی دلهای عزیزان

و دوستانم گردان

وستاره‌های ‌آسمانت را

سقف ‌خانه دوستانم کن⭐

تا زندگیشان مانند‌

ستاره بدرخشد

شبتون بخیروشادی⭐

❤ @Asheghaneh ❄