و من

آن رهای سرکشم

که جادوی لبخندت

ماندنی‌ام کرد...!

جان دلم!

امروز بیا . . .

بـنـشـیـن لـحـظـه ای رو در روی مـَن ،

چایِ عطـــردارمیخواهم !

چای از من ، عطرش باتو . . .