❣♡من چون پروانه اے ❧

❣♡بـی قرار❧

❣♡حوالی دوست داشتنت❧

❣♡نفس می ڪشم❧

❣♡عشق بازے می ڪنم❧

❣♡اینجا حوالی داشتن تو❧

❣♡چقدر هوا❧

❣♡براے زندگـی خوب است❧